İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı
  • 10 Haziran 2020
  • Libra YMM Editör Ekibi

09 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de “İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2635)” yayımlandı.

Bu Karar ile döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde(*) faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması amaçlanmaktadır.

(*) “Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek diğer sektörlerin, desteklenerek ihracata yönlendirilmesi amaçlarıyla 3218 sayılı Kanuna göre Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan ihtisas serbest bölgesini” ifade etmektedir.

A) Desteğin kapsamı

İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların;

a) Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları,

b) Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları

bu kapsamda desteklenecektir.

Bölge işleticilerinin;

a) Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri %50 oranında,

bu kapsamda desteklenecektir.

Kullanıcılar, yukarıda yer verilen destek unsurlarından ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5'er yıl süresince yararlandırılacaktır.

B) Destekten yararlanacak kullanıcılar

Bu kapsamda desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler genelge ile belirlenecektir. Kullanıcıların belirlenmesine yönelik Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşü alınacaktır.

C) Başvuru

Bu Karar kapsamında desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler, destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, incelemeci kuruluşun belirlenmesi ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge ile belirlenecektir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2635)